Sudovi za prekršaje

Zakon o sudovima uvodi prekršajni sistem u redovno sudstvo osnivanjem tri suda za prekršaje i Višeg suda za prekršaje, a u cilju efikasnijeg i racionalnijeg rada sudova. Sudovi u Crnoj Gori, nakon ovih izmjena, su:

1) Sud za prekršaje;
2) Viši sud za prekršaje Crne Gore
3) Osnovni sud
4) Viši sud
5) Privredni sud Crne Gore
6) Upravni sud Crne Gore
7) Apelacioni sud Crne Gore
8) Vrhovni sud Crne Gore

Po prvi put u sistem redovnih sudova uvršteni su i osnovani sudovi za prekršaje i to:

Sud za prekršaje u Podgorici , za teritoriju Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje i opština Danilovgrad, Nikšić, Plužine i Šavnik, sa odjeljenjima u Prijestonici Cetinje, Danilovgradu i Nikšiću.

Sud za prekršaje u Budvi, za teritoriju opština Budva, Bar, Kotor, Tivat, Herceg Novi i Ulcinj, sa odjeljenjima u Baru, Kotoru, Herceg Novom i Ulcinju.

Sud za prekršaje u Bijelom Polju, za teritoriju opština Bijelo Polje, Andrijevica, Berane, Gusinje, Žabljak, Kolašin, Mojkovac, Petnjica, Plav, Pljevlja i Rožaje, sa odjeljenjima u Beranama, Žabljaku, Plavu, Pljevljima, Roţajama, Kolašinu i Mojkovcu.

Viši sud za prekršaje osnovan za teritoriju Crne Gore, sa sjedištem u Podgorici. Sudovi za prekršaje formirani su izborom predsjednika sudova i sudija sudova za prekršaje i tako postali dio redovnog sudskog sistema od oktobra 2015. godine. Sve odluke o izboru dostupne su na web sajtu Sudskog savjeta.

Kako u trenutku podnošenja projektne aplikacije nisu bili dio sudske mreže, iz tog razloga nisu uvršteni u redovan monitoring. Centar za demokratsku tranziciju je analizirao godišnje izvještaje o radu ovih sudova, kako bi utvrdili ispunjenost zakonskih odredbi i upoznali se sa načinom rada ovih sudova.

Osnovnu poteškoću, sa aspeka javnosti rada, predstavlja to što sudovi za prekršaje nemaju web stranice na kojima bi objavljivali osnovne informacije o radu.

Način izvještavanja sudova za prekršaje još uvijek nije upodobljen sa Upustvom o izradi statističkih izvještaja o radu sudova koji se oslanja na Smjernice za statističke podatke u pravosuđu usvojene od CEPEJ- a.

Izvještaji o radu za 2015.godinu, koji su dostavljeni CDT-u, ne sadrže sve potrebne informmacije o radu. Forma izvještaja nije usaglašena u svim sudovima za prekršaje, pa su Viši sud za prekršaje i Sudovi za prekršaje u Podgorici i Bijelom Polju detaljno izvještavali o učinku, zbirnim i pojedinačnim podacima o predmetima, procentima ostvarene norme pojedinačno po sudijama, poteškoćama o radu i planovima za narednu godinu, dok Sud za prekršaje u Budvi nije dostavio objedinjen i sveobuhvatan izveštaj za 2015.godinu.

Takođe, kako u sudovima za prekršaje još uvijek nije počeo sa radom PRIS, evidencija predmeta i svih drugih podataka obavlja se ručno, pa su izvještaji o radu za 2015.godinu sačinjeni ručnim zbrajanjem podataka sadržanih u upisnicima.

Akcioni plan za implementaciju strategije reforme pravosuđa 2014-2016.godine predvidio je formiranje sudova i izbor prekršajnih sudija za prvi kvartal 2015. godine, pa se bilježi blago zakašnjenje u realizaciji ove mjere. Međutim, veći problem predstavlja to što je primjena PRISa predviđena za II kvartal 2015.godine, a još uvek nije realizovana.

S obzirom da je 2015. godinu obilježila reorganizacija nekadašnjih organa za prekršaje u sudove za prekršaje, sudove za prekršaje, kao novoformirane institucije, očekuju zahtjevni zadaci na polju unapređenja transparentnosti rada u 2016.godini, prije svega povezivanje u pravosudni informacioni sistem i kreiranje web stranica.

Izvještaji:

Bijelo Polje

Budva  

Podgorica  

Viši sud za prekršaje Crne Gore  

Just another WordPress site