O projektu

Naziv projekta: Inicijativa za transparentno sudstvo Projekat realizuju: Centar za demokratsku tranziciju – Podgorica, Crna Gora Udruženje sudija Crne Gore – Podgorica, Crna Gora Srpsko udruženje za pravnu i socijalnu filozofiju – Beograd, Srbija Civis Diversus – Nikšić, Crna Gora Centar kreativnih vještina – Berane, Crna Gora Center for Study of Democracy – Sofija, Bugarska Period realizacije projekta: 01.01.2016 – 31.12.2017.   Donator: Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori, kroz IPA 2014 Civil Society Facility Montenegro Programme IPA/2015/136-983/DD/ACT/ME Vrijednost ugovora: 175,271.25 EUR Učešće donatora: 90%   Opis projekta: “Inicijativa za transparentno sudstvo” je projekat kojim CDT želi da podstakne saradnju i konstruktivan dijalog sa institucijama pravnog sistema, da doprinese transparentnijim sudskim postupcima, boljem pristupu pravdi, većem kvalitetu sudskog postupka, kao i povećanju povjerenja javnosti u pravosudni sistem. Ovaj inicijativa predstavlja dvogodišnji proces monitoringa sudova, rada na unapređenju komunikacije sa građanima i medijima, edukativnih aktivnosti i javne kampanje. Prva faza usmjerena je na uspostavljanje metodologije za praćenje transparentnosti sudova, dok je u fokusu monitoringa transparentnost, kao jedan od osnovnih preduslova borbi protiv korupcije. Monitoring obuhvata:
  • 15 Osnovnih sudova
  • 2 Viša suda
  • Apelacioni
  • Upravni
  • Privredni sud
  • Vrhovni sud
  • Sudski savjet
  Na osnovu analize ključnih nedostataka kreiraćemo preporuke za unaprjeđenje, u skladu sa međunarodnim standardima i dobrim praksama. Rezultati monitoringa biće dostupni javnosti na ovoj internet stranici projekta kako bi se svim ciljnim grupama omogućio jednostavan uvid i poređivanje rezultata. Paralelno sa monitoringom transparentnosti, priprema se metodologija i analiziraju sudske odluke po standardima Evropskog suda za ljudska prava. Evropska konvencije o ljudskim pravima propisuje obavezu za sudove da daju obrazloženje presuda kako u krivičnim tako i u građanskim predmetima, i obavezu pravičnog suđenja. Stoga će taj međunarodni dokument poslužiti kao osnova za objektivnu procjenu domaćih sudskih odluka i njihovih obrazloženja. Finalni dokument, analiza sa preporukama i smjernicama, biće javno dostupan svim zainteresovanim stranama, a kasnije poslužiti kao osnova za sprovođenje edukacije sudija, profesora, studenata prava, advokata i predstavnika NVO. Sudovi će ovim dobiti koristan materijal za učenje, na crnogorskom jeziku, razvijen na osnovu primjene evropskih standarda na pažljivo odabranom uzorku crnogorskih presuda. Primjenom preporuka i smjernica crnogorsko sudstvo će moći da unaprijedi kvalitet svog rada u oblasti pripreme sudskih odluka. Nakon završene faze istraživanja slijedi faza edukacije, koja se odvija na tri nivoa:
  • Program za zaposlene u sudovima za efikasniju komunikaciju sa javnošću, sa naročitim osvrtom na osobe zadužene za komunikaciju sa javnošću.
  • Program za studente prava i mlade NVO aktiviste o sudskoj otvorenosti i standardima Evropskog suda za ljudska prava.
  • Program za sudije, advokate, profesore prava o standardima Evropskog suda za ljudska prava
Završna faza projekta usmjerena je na informativno-edukativnu kampanju za građane. Kako bi se unaprijedio nivo informisanosti i edukacije građana o radu sudova, CDT će sa lokalnim partnerima Udruženjem sudija, Centrom kreativnih vještina i Civis Diversus, organizovati javnu kampanju. Kampanja će se sprovoditi u svim crnogorskim opštinama, kao i posredstvom medija i društvenih mreža.   Ovom inicijativnom CDT i partnerske organizacije daće doprinos demokratizaciji i integraciji Crne Gore u EU kroz jačanje aktera koji učestvuju u reformi pravosuđa. Osim toga, povećaće transparentnost crnogorskog sudstva, otvorenost i komunikaciju sa građanima, ali i doprinijeti izgradnji kapaciteta civilnog društva i akademske zajednice da prate i analiziraju rad sudova.  

Just another WordPress site